Καιρός

Αθήνα Κέντρο
Ωρωπός
Μαλακάσα
Περιστέρι
Χαλκίδα
Λαμία